Revista "ECO UNIVERS"

Revista Colegiului Economic "Gheorghe Dragoș" 

 

CONTEXT ȘI DEFINIREA NECESITÄ‚Å¢II REALIZÄ‚RII REVISTEI ȘCOLARE ECO UNIVERS”

            Revista școlii, intitulată inițial „n+1” și apoi, începând cu anul școlar 2009-2010, „Eco Univers”,este un mijloc eficient de promovare a imaginii școlii. Activitatea redacțională are ca obiectiv major antrenarea unui număr cât mai mare de profesori și elevi ai școlii noastre în realizarea propriu-zisă a publicației școlii. Revista a apărut inițial ca un mijloc de conservare și cultivare a limbii române literare și de dezvoltare a creativității și simțului estetic al elevilor. Treptat, deși și-a păstrat în mare parte caracterul literar, totuși, revista a devenit o publicație ce oglindește activitățile organizate la nivelul școlii, meritându-și pe deplin statutul de revistă școlară.

            Necesitatea unei astfel de activități în școală este indiscutabilă, deoarece scopul urmărit vizează promovarea imaginii școlii și dezvoltarea sentimentului de apartenență atât în cazul elevilor, cât și al profesorilor colaboratori.

Printre obiectivele activității revistei școlii se numără:

            ● promovarea și popularizarea tuturor acțiunilor școlii;

            ● polarizarea unui număr cât mai mare de elevi talentați în jurul revistei;

            ● cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă și expresivă în limba română;

            ● educarea elevilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realității prin aplicarea principiilor profesiei de jurnalist;

     â— sporirea nivelului de însușire a tehnicilor clasice și moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare și difuzare a unei publicații școlare.

     Caracterul divers al revistei rezidă în multitudinea de preocupări ale elevilor și profesorilor ce se reflectă în materialele publicate de aceștia. Paginile revistei se adresează în primul rând elevilor școlii conținând o serie de materiale despre activitățile din școală, despre rezultatele obținute la concursuri școlare și extrașcolare, interviuri, articole informative, chestionare, curiozități, anecdote, creații literare în versuri sau proză în limba română și în alte limbi etc. Revista școlii este prezentată și elevilor de gimnaziu în cadrul Zilei porților deschise, elevilor din școlile generale, la Târgul de ofertă educațională.

     Colectivul de redacție al revistei este selectat la început de an școlar, în urma unui sondaj care le permite elevilor doritori să se înscrie în colectivul redacțional. Înainte de a se înscrie, profesorii de limba română le aduc la cunoștință elevilor faptul că trebuie să aibă calități narative, cunoștințe de  cultură generală, capacități de socializare și abilități practice de folosire a calculatorului.

    În prezent, din comitetul redacțional fac parte: prof. Murgu Paula (coordonator, responsabil cu realizarea revistei în format electronic), prof. Pișcoran Năstaca (coordonator, responsabil cu redactarea materialului scris), membrii Catedrei de limba și literatura română și elevi.

Pentru elaborarea fiecărui număr al revistei școlii, se parcurg următoarele etape:

                   1.  Ședința de lucru în care s-au distribuit atribuții pentru membrii colectivului redacțional

                      2. Culegerea știrilor legate de activități desfășurate în școală sau în afara școlii.

                 3.  Documentarea cu privire la aceste activități prin discuții cu organizatorii, sau prin interviuri luate de către secretarul de redacție și prin obținerea sau realizarea de fotografii concludente.

 4.   Culegerea materialelor furnizate de colaboratorii revistei.

5.   Analiza materialelor, prelucrarea lor și stabilirea cuprinsului revistei.

6.   Tehnoredactarea materialelor propriu-zise (în program Word).

 7.   Realizarea corecturii acestor materiale.

 8.   Aranjarea în pagină a materialului brut redactat ( în program Corel).

 9.   Realizarea copertei.

10.  Listarea revistei sub formă de prototip.

11.  Efectuarea corecturii prototipului.

12.  Listarea prototipului corectat.

13.  Multiplicarea revistei.

                  14.  Distribuirea numărului apărut printre elevii liceului.

                        DOVEZI ALE SUCCESULUI

                 Rezultatele calitative ale activității sunt evidente, deoarece prin aparițiile revistei se promovează imaginea școlii, se dezvoltă dragostea elevilor pentru lectură, încurajându-se totodată participarea unui număr cât mai mare de elevi cu diferite articole de interes sau cu creații literare proprii. Un avantaj este și creșterea gradului de implicare a profesorilor și elevilor în problemele școlii. Elevii își pot îmbunătăți deprinderile de operare pe calculator prin realizarea și editarea revistei școlii. Implicarea într-o astfel de activitate duce la  creșterea capacității elevilor de a se supune rigorilor normelor colectivului, de a-și valoriza corect propriile acțiuni și de a coopera cu alții, respectându-i pe aceștia și cerând respect. Această activitate contribuie la dezvoltarea gândirii logico-intuitive prin realizarea materialelor pentru revistă și la dezvoltarea imaginației și a capacităților creative ale elevilor.

            O dovadă a succesului activității de redactare a revistei școlii este și câștigarea unor premii, după cum urmează:           

            â–º PREMIUL IIIla Concursul interjudețean „În dulcele stil…modern” organizat în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, în anul școlar 2008-2009;

            â–º PREMIUL IIla Concursul național „În dulcele stil…modern” organizat în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, în anul școlar 2011-2012;

            â–º PREMIUL Ila Concursul anual al revistelor școlare în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale – România 2012.

            De asemenea, revista este apreciată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean și al Casei Corpului Didactic, unde se distribuie câte un exemplar din fiecare număr apărut.

            Alte dovezi ale succesului rezidă în aparițiile semestriale ale revistei și în obținerea ISSN-ului în anul școlar 2008-2009.

 

            PLANURI DE VIITOR

            Pe viitor ne propunem:

-          continuarea popularizării revistei la nivel județean;

-          atragerea unui număr cât mai mare de colaboratori;

-          evidențierea și lansarea talentelor artistice;

-          implicarea în diverse acțiuni culturale;

-     derularea de proiecte și parteneriate cu alte școli din țară și din străinătate;

-          participarea la diverse competiții de publicații școlare.          

 

                                                                                                                    Colectivul de redacție